Ban giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc bệnh viện BS CKII Nguyễn Thanh Tùng   2. Phó giám đốc bệnh viện BS CKII Nguyễn Đăng…