Giới thiệu chung phòng tổ chức


233 lượt xem

  1. Địa chỉ:Tầng 2 Khu Nhà Hành chính – Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bắc Ninh.
  2. Điện thoại:0222.3871.663
  3. Email:tccb.yhctphcn.bn@gmail.com
  4. Cơ cấu phòng Tổ chức cán bộ:

Tổng số có 03 viên chức. Trong đó gồm:  Trưởng phòng và 01 chuyên viên trình độ cử nhân Luật; 01 cử nhân Điều dưỡng.

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức danh nghề nghiệp Chức vụ
01 Nguyễn Xuân Tiếu Cử nhân Kinh tế Chuyên viên Trưởng phòng
02 Hoàng Thị Tuyết Mai Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Nhân viên
03 Đỗ Thị Thu Trang Cử nhân Luật Chuyên viên Nhân viên

 

  1. Ban lãnh đạo đương nhiệm: 

 

Nguyễn Xuân Tiếu – Cử nhân Kinh tế.

Trưởng phòng

 

Hoàng Thị Tuyết Mai

Phụ trách giải quyết chế độ chính sách (thai sản, ốm đau,…)  

 

Đỗ Thị Thu Trang

Phụ trách theo dõi hợp đồng, quyết định, chấm công,…

 

 

  1. Lịch sử phát triển:

Bệnh viện được Sáp nhập theo Quyết định số 102/UB ngày 04 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh gồm hai bệnh viện là: Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh và Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Ninh thành Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh. Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập ra đời tại thời điểm này.

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Từ khi thành lập đến nay, phòng Tổ chức cán bộ đã trải qua quá trình phát triển và trưởng thành về mọi mặt.

  1. Chức năng và nhiệm vụ

7.1 Chức năng

– Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật.

– Tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ liên quan tới hoạt động đối nội và đối ngoại của Bệnh viện.

7.2 Nhiệm vụ

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chung của bệnh viện, Phòng Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ:

Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

Tham mưu xây dựng kế hoạch chia tách và thành lập mới một số khoa phòng.

Xây dựng kế hoạch, điều động, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ;

Tiếp nhận hồ sơ, quản lý hồ sơ cán bộ và báo cáo tình hình tổ chức và nhân lực định kỳ.

Xây dựng cơ cấu tuyển dụng viên chức hàng năm, báo cáo Ban Giám đốc, trình Sở Y tế, cấp trên phê duyệt; thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, ký hợp đồng lao động với các cán bộ.

Giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ CNVC người lao động (Chuyển công tác, nghỉ hưu, nghỉ phép, nghỉ việc, nâng lương, tăng thu nhập, khen thưởng, kỷ luật,…).

Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa,… để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét.

  1. Thành tích

Trong suốt quá trình hoạt động, phát triển và trưởng thành, phòng Tổ chức cán bộ là 1 khối đoàn kết thống nhất, điều đó giúp cho phòng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao hàng năm. Cụ thể, Phòng Tổ chức cán bộ:

Đã có nhiều sáng kiến cải tiến trong công tác: Xây dựng được phương pháp quản lý cán bộ, hồ sơ cán bộ  dễ tìm, dễ lấy…

Phối hợp hiệu quả với các khoa, phòng trong tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm, chia tách và thành lập mới một số các khoa phòng đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn và phát triển Bệnh viện theo thời gian.

Thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, ký hợp đồng với các cán bộ theo quy định hiện hành.

Giải quyết tốt mọi chế độ chính sách nhà nước đối với cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện như: Chuyển công tác, nghỉ hưu, nghỉ việc, ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, phụ cấp chống dịch, tăng lương cho CBVC theo đúng kỳ hạn quy định hiện hành.

Tham mưu cho Lãnh đạo Bệnh viện trong việc sắp xếp, bố trí sử dụng nhân lực Bệnh viện hợp lý, hiệu quả; triển khai thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ các khoa, phòng và lãnh đạo Bệnh viện theo hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo đội ngũ kế cận vững mạnh.

Triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật theo các quy định hiện hành và theo Quy chế của Bệnh viện. Chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Hội đồng thi đua khen thưởng đối với thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân, khoa, phòng trong thực hiện mọi mặt công tác của Bệnh viện.

Thực hiện công tác bình xét, đánh giá cán bộ CNVC cuối năm theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo công khai, dân chủ.

Tổ chức thành công các buổi lễ, Hội nghị của Bệnh viện khi được giao; Phối hợp chủ động, hiệu quả với các khoa, phòng trong việc thực hiện các công tác của Bệnh viện.

Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ CNVC người lao động Bệnh viện, đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Bệnh viện giao.

 

XEM THÊM