Giới thiệu chung Phòng Tài chính kế toán


123 lượt xem

 1. Lãnh đạo khoa (phòng)
  – Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thùy Giang Số điện thoại: 0914.600.588
  Trình độ: Cử nhân kinh tế
  – Phó phòng : Nguyễn Thị Minh Chiêm         Số điện thoại: 0986.260.665                                                                                                                                                                          – Trình độ: Ths kinh tế
 2. Nhân lực:
  Tổng số: 06 cán bộ
STT Trình độ chuyên môn Số lượng Ghi chú
1 Ths 2  
2 CNĐH 2  
3 TC 2  
 1. Chức năng nhiệm vụ chính:

3.1 Chức năng

Phòng tài chính kế toán Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện; tham mưu phuơng hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính; thực hiện các quyết định tài chính của Giám đốc và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng qui chế, chế độ theo quy định hiện hành.

3.2 Nhiệm vụ

+ Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

+ Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

+ Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

+ Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành.

+ Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện.

+ Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

+ Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định của Nhà nước.

+ Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

+ Thực hiện thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

+ Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo quy định với Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh.

+ Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các ngân hàng thương mại có mở tài khoản.

+ Phát hành và luân chuyển chứng từ kế toán theo quy định.

+ Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan tài chính, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Giám đốc, của cấp trên.

+ Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo quy định.

 

 1. Các thành tích thi đua của khoa (phòng):
  – Từ năm 2018 – 2022 Phòng TCKT luôn đạt thành tích tập thể lao động tiên tiến

– Năm 2020 Phòng TCKT được tặng giấy khen của Giám đốc sở Y tế

XEM THÊM