Giới thiệu chung Phòng Hành chính quản trị


136 lượt xem

 1. Lãnh đạo khoa (phòng)
  – Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Quyến Số điện thoại: 0977 238 899
  – Trình độ: Cử nhân Kế toán

      2.NhânLực
Tổng số: 11 cán bộ, trong đó 03 cán bộ viên chức, 08 cán bộ Hợp đồng 68.

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Vị trí đảm nhiệm
1 Nguyễn Thị Ngọc Quyến Cử nhân kê toán Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Phương Ngân Cao đẳng kế toán Cán bộ cung ứng
3 Dương Thị Vân Y sỹ Thủ kho kiêm thống kê theo dõi tài sản Hành chính
4 Nguyễn Văn Hưng Trung cấp CNTT Cán bộ sửa chữa CNTT
5 Nguyễn Tuấn Long Trung cấp điện nước Cán bộ sửa chữa Điện nước
6 Nguyễn Đức Hải Cao đẳng điện nước Cán bộ sửa chữa Điện nước
7 Hà Thị Khuyên Trung cấp văn thư Văn thư
8 Đào Phú Lâm Hợp đồng 68 Lái xe
9 Nguyễn Thị Hương Hợp đồng 68 Hộ lý ngoại cảnh
10 Nguyễn Thị Nga Hợp đồng 68 Hộ lý ngoại cảnh
11 Lương Thùy Dương Hợp đồng 68 Hộ lý ngoại cảnh

 1. Chức năng nhiệm vụ chính:

Phòng Hành chính quản trị được thành lập từ ngày 01/4/2018 sau khi sáp nhập 02 bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng theo Quyết định số: 102/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

 1. Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị hành chính cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
 3. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
 4. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
 5. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị hành chính thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.
 6. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng của bệnh viện.
 7. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
 8. Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
 9. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.
 10. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
 11. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.
 12. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.
 13. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.
 14. Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.
 15. Các thành tích thi đua của khoa (phòng):

           Năm 2019 được tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc ninh…

XEM THÊM