Giới thiệu chung Phòng Điều dưỡng


123 lượt xem

 1. Lãnh đạo phòng
  – Trưởng phòng: NGÔ THỊ HỒNG VÂN. Số điện thoại: 067 655 10 12
  Trình độ: Cử nhân điều dưỡng
  – Phó phòng: Cao Thị Thùy Ninh.  Số điện thoại: 096 314 48 96

Trình độ: Thạc sỹ điều dưỡng

 1. Nhân lực:
  Tổng số: 04 cán bộ
STT Trình độ chuyên môn Số lượng Ghi chú
1 CN ĐD 01  
2 Ths ĐD 01  
3 CNĐH 01  Chuyên ngành CTXN
4 CĐ ĐD 01  
 1. Chức năng nhiệm vụ chính:
 2. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng:
 3. a) Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động điều dưỡng, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng của bệnh viện;
 4. b) Xây dựng các mô hình chăm sóc tại điểm b khoản 3 Điều 6 Thông tư này phù hợp với nguồn lực và cơ cấu tổ chức của bệnh viện.
 5. Quản lý điều hành chuyên môn:
 6. a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng quy định tại Thông tư này;
 7. b) Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động điều dưỡng theo quy định.
 8. Quản lý nhân sự:
 9. a) Phối hợp các khoa, phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc của bệnh viện;
 10. b) Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật y trưởng khoa, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc theo quy định.
 11. c) Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và chịu trách nhiệm đánh giá năng lực điều dưỡng định kỳ hằng năm và trước khi tuyển dụng;
 12. d) Tham gia đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa và kỹ thuật y trưởng khoa;

đ) Tham gia đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc có thành tích hoặc vi phạm theo quy định.

 1. Đào tạo, nghiên cứu khoa học:
 2. Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.
 3. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc bệnh viện phân công.

XEM THÊM