Giới thiệu chung Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn


121 lượt xem

 

  1. Quá trình thành lập:

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh được thành lập ngày 01 tháng 04 năm 2018. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn nhận sự chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về công tác KSNK. Đủ năng lực đảm trách tốt công tác KSNK bệnh viện.

  1. Tổ chức và nhân sự

2.1. Tổ chức

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn có các bộ phận chuyên môn:

– Bộ phận giám sát

– Bộ phận khử khuẩn – tiệt khuẩn

– Bộ phận giặt là

– Bộ phận quản lý chất thải

2.2. Nhân sự

Tổng số CBVC: 05 cán bộ

– 01 Trưởng khoa: Cử nhân điều dưỡng

– 01 Điều dưỡng trưởng khoa: Cử nhân điều dưỡng

– 01 Quản lý chất thải

– 01 Hấp sấy

– 01 Công nhân giặt là

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế.

Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

XEM THÊM