Giới thiệu chung Khoa Chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng


140 lượt xem

I.Tình hình chung: Mô tả công việc của khoa phòng mình, cách tổ chức, phân công công việc, tinh thần phối hợp công việc tại khoa phòng và với các khoa phòng khác.

– Khoa CDHA-TDCN là khoa phục vụ các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng. Nhân lực của khoa gồm 08 nhân viên.

– Trong đó có 3 Bác sỹ : 01 Bs Trưởng khoa CKI CDHA ; 01 Bs thăm dò chức năng ; 01 Bs chẩn đoán hình ảnh.

– Cử nhân điều dưỡng : 01 CNDD là KTV trưởng khoa

– Các kỹ thuật viên : gồm 04 KTV ; 02 KTV XQ ; 02 KTV TDCN

1.1 Về cơ cấu nhân sự và cơ cấu tổ chức hoạt động cụ thể như sau:

STT Họ và tên Chức vụ Trình độ CM Nhiệm vụ

được phân công

Ghi chú
 

1

 

Nguyễn Thị Tuyết

 

Trưởng Khoa CĐHA-TDCN

 

BS CKI-CĐHA

Quản lý điều hành khoa CĐHA-TDCN. Tham gia công tác chuyên môn( XQ, siêu âm, loãng xương…)  
2 Đỗ Quý Bắc BS Đa khoa Đọc KQ ĐTĐ, đọc LHN, (XQ, làm siêu âm)  
 

3

 

Nguyễn Minh Hằng

 

 

Bs đa khoa

 

Siêu âm, đọc kq XQ

CKDH cơ bản CDHA
 

4

 

Trần Thị Chan

 

KTV Trưởng

 

CNDD

Trợ giúp cho Bs Trưởng  khoa quản lý,  phân công CV cho các KTV, tham gia ctac chuyên môn, sổ sách.  
 

5

 

Đinh Thị Thắm

 

ĐDV

 

Thực hiện KT ĐTĐ

 
 

6

 

Ngô Thị Hồng Nhung

 

YSĐK

 

Thực hiện KT LHN, phụ siêu âm

 
 

7

 

Lê Huy Hoàng

Cao Đẳng KT Hình ảnh y học  

Thực hiện KT Chụp XQ, đo độ L.Xương.

 
8 Nguyễn Đức Sỹ Trung cấp KTV CĐHA Thực hiện KT Chụp XQ, đo độ L.Xương.  

 

1.2. Tình hình trang thiết bị phục vụ tại khoa :

STT Tên TB Số lượng Hoạt động hiện trạng Hoạt động kém Ghi chú
1 Máy XQ KTS cao tần 02 01 tốt 01 Đã sửa, sd định kỳ
2 Máy siêu âm mầu 02 01Tốt 01 Chờ sửa main, màn hình
3 Máy đo LX bằng siêu âm 01 01 Đã sửa chữa, hiện tại không sd, khởi động định kỳ bảo dưỡng
4 Máy đo độ LX bằng pp DEXA 01 Tốt đã sửa chữa
5 Máy LHN 01 01 máy tốt  

Đã sửa

6 Máy ĐTĐ 02 01 máy HĐ Tốt 01 máy không HĐ Một máy hiện không sd, không phù hợp với phần mềm mới

1.3 Tình hình thực tại của khoa:

Cùng với toàn viện lên kế hoạch và thực hiện 5K, 5S.

– Toàn bộ khoa cùng với BV và toàn ngành y tế tiếp tục tham gia chiến dịch phòng chống covid 19 trong tình hình mới.

– Hệ thống khoa phòng cơ bản đã tập trung, còn 1 phòng máy XQ ở vị trí xa khoa.

– Lực lượng KTV làm việc tập trung một khu nên thuận lợi trong việc phối hợp công việc.

– Một số máy tính, máy in cũ khi làm việc hay lỗi phần mềm, in kết quả ảnh hưởng đến việc trả kết quả cho bệnh nhân(máy tính, máy in phòng Siêu âm, LHN, ĐTĐ).

– Máy loãng xương, lưu huyết não, XQ có lúc gặp sự cố lên đôi khi chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người bệnh.

 

  1. Dự kiến các kỹ thuật thực hiện trong năm 2021:

 Thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng: Dự kiến thực hiện các KT của khoa CĐHA- TDCN năm 2021:

STT Tên KT CLS  

Quý I

 

Quý II

 

Quý III

 

 

Quý IV

 

Năm 2020

 

Năm 2021

 

Ghi chú

1 Siêu âm  

 

1.597

 

 

1.501

 

 

2.343

 

 

2.137

 

 

8004

 

 

8.805

Dk tăng 10%so năm 2020
2 Điện tim  

1.225

 

929

 

1.274

 

1.230

 

4888

 

5.377

 

Như trên

3 Lưu huyết não  

762

 

220

 

837

 

1.083

 

2857

 

3.143

Máy LHN hỏng t5,t6
4 Đo độ loãng xương  

 

79

 

 

79

 

 

150

 

 

104

 

 

434

 

 

477

Dk tăng 10% so năm 2020
5 XQ  

1.483(bn)

1.807 lượt

 

1.486(bn)

1.948 lượt

 

2.107(bn)

2.733 lượt

 

1.867(bn)

2.502 lượt

 

7.370(bn)

9.548 lượt

 

8.107(bn)

10.502

Dk tăng 10% so năm 2020
6 Tổng phim XQ  tiêu hao  

 

2.304

 

 

2.704

 

 

3.705

 

 

3.162

 

 

12.532

 

 

13.785

Dk tăng 10% so năm 2020

 

  1. Đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện
    • Đáp ứng cơ bản nhu cầu CĐHA-TDCN cho người bệnh : làm LHN, làm ĐTĐ, siêu âm màu, siêu âm 2D, chụp XQ, đo độ loãng xương.Đôi lúc còn chưa đáp ứng được nhu cầu làm các KT CĐHA-TDCN cho người bệnh do máy bị sự cố kỹ thuật, lỗi phần mềm.
  1. Cụ thể:
  2. Công tác khám thực hiện các chuyên môn KT:

1.1. Thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng:

Thực hiện đầy đủ, nhanh chóng, kết quả chính xác đối với các chỉ định của các bệnh nhân ngoại trú, nội trú được gửi đến.

2.2. Công tác đào tạo: Khoa có kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo khóa học siêu âm tim:

STT Tên người cử đi đào tạo Hình thức ĐT Nội dung đào tạo T/gian và thời điểm Nơi đào tạo
1 Nguyễn Minh Hằng Ngắn hạn Siêu âm tim Chờ lớp BVBM phòng CDTBM

 

  1. Kế hoạch dự kiếntừ 2021-2025 sẽ đề xuất mua máy CLVT triển khai thêm KT cao CDHA trong BV YHCT-PHCN

XEM THÊM