BAN GIÁM ĐỐC


864 lượt xem

1. Giám đốc bệnh viện

BS CKII Nguyễn Thanh Tùng

 

2. Phó giám đốc bệnh viện

XEM THÊM